سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، ناصری افزود: با توجه به زمان بندی نام نویسی نوآموزان در مدارس، خانواده ها می توانند با مراجعه به مدرسه هدف نسبت به سنجش نوآموزان اقدام کنند.


وی گفت: در این مرکز نوآموزان در تست های بینایی سنجی، هوش و تست های شناختی و رفتاری سنجش می شوند.


ناصری گفت: تا پانزدهم شهریور سنجش نوآموزان ادامه خواهد داشت.