تعیین خسارت سازه بازار پردیس یک تا پایان هفته

رحمان سادات نجفی با اشاره به تعیین تکلیف پرداخت خسارت آسیب دیده گان آتش سوزی بازار پردیس یک، گفت: شرکت های بیمه کننده نسبت به پرداخت خسارت غرفه دارانی که بیمه بودند اقدام کردند.
وی گفت: پس از جمع بندی خسارت سازه بازار بازسازی قسمت آسیب دیده شروع خواهد شد.
سادات نجفی گفت: قسمت سالم سازه بازار جدا خواهد شد وخسارت های تاسیساتی آن ترمیم و نسبت به راه اندازی بازار سریعا اقدام خواهد شد.
سادات نجفی گفت: غرفه دارانی که فاقد مکان هستند با توجه به ظرفیت های موجود در بازارهای دیگر به انتخاب خود منتقل خواهند شد.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، گفت: در هفته دولت یک بازار به بهره بردای خواهد رسید و این بازار اعلام آمادگی کرده تا غرفه داران آسیب دیده ناشی از آتش سوزی با انتخاب خود به این بازار نقل مکان کنند.